• Talmadge, Richard

  • Richard Talmadge

    Richard Talmadge (Sylvester Metzetti, Ricardo Metzetti, or Sylvester Ricardo Metzetti, Munich, Germany, December 3, 1892 – January 25, 1981) was a German -born actor, stuntman and film director.

  • Richard Metzetti Talmadge

  • You Might Like